Kompetanseenhetene

Lærer i klasserom

 

Samordning og styrking av den spesialpedagogiske kompetansen i Osloskolen.

For å styrke spesialundervisningen ved bostedsskolene er det iverksatt flere tiltak for å samordne og styrke den spesialpedagogiske kompetansen i Oslo-skolen. I den sammenheng er det opprettet to kompetanseenheter bestående av utadrettede tjenester ved spesialskolene i Oslo. Hensikten er å øke samarbeid, kvalitet og kapasitet innenfor dagens struktur. En samordning og styring av de faglige ressursene skal øke tilgjengeligheten til spesialpedagogisk spisskompetanse for alle skoler.

Opprettelse av to byomfattende kompetanseenheter ved spesialskolene.

På flere områder er det i dag meget høy spesialpedagogisk kompetanse i Oslo. Samtidig er det behov for å samordne kompetansemiljøene innen det spesialpedagogiske feltet bedre. Gjennom en systematisk samordning vil den spesialpedagogiske spisskompetansen komme flere elever til nytte.

For å støtte bostedskolene i deres arbeid med elever med omfattende behov for spesialundervisning og elever med problematferd opprettes to byomfattende kompetanseenheter:

1. Kompetanseenhet for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker

2. Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø

Skolene kan søke om hjelp fra kompetanseenhetene. Felles søknadsskjema.

Søknad om bistand fra Nordvoll eller Haukåsen sendes direkte til aktuelle skole via websak, mens bistand fra kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø sendes til Brusetkollen skole i websak.

Kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker

Nordvoll: Autismespekteret  (autisme, Asperger syndrom, a-typisk autisme, uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse)
Haukåsen: Multifunksjonshemming