Slik søker du veiledning

Veiledning til skoler

Våre tjenester er gratis for grunnskolene i Oslo. Behovsmeldingsskjema  fylles ut, signeres, skannes sammen med vedleggene og ekspederes som N-notat via websak. Nordvoll skole er mottaker, foresatte settes i kopi.

Vi gir ikke bistand til videregående skole og friskoler. De bes henvende seg til PPT.

Se dokumentlisten til høyre for mer informasjon om veiledningstilbud og våre faghefter.

Behovsmelding skal inneholde:

  1. Tydelig beskrivelse av hva det ønskes hjelp til. Vær spesifikk og konkret.
  2. Elevens navn, fødselsdato, klassetrinn og diagnose
  3. Foresattes navn og adresse
  4. Signaturer fra foresatte og rektor
  5. Navn, tittel og telefon til kontaktperson.
  6. Utredningsrapport og sakkyndig vurdering der denne foreligger

Merk:

  • Vi tidsbegrenser i utgangspunktet veiledningen til inneværende skoleår. I spesielle tilfeller, for eksempel om målene i samarbeidsavtalen ikke er nådd eller nye akutte behov oppstår, kan vi forlenge.
  • Skoler som søker veiledning forplikter seg til å sette av tilstrekkelig tid for å motta veiledning, inkludert møtetid utenom elevtid, samarbeid internt, forarbeid og oppfølging av anbefalt/e tiltak.
  • Vi tilbyr gratis kurs til Osloskolene og forutsetter at skoler som søker/mottar veiledning benytter seg av disse.

Mer info om Kompetanseteamet - veiledning fra Nordvoll og våre veiledere.

Vi kan ved kapasitet selge tjenester til andre instanser i og utenfor Oslo. Priser og vilkår