Hovedseksjon

Om AKS på Nordvoll

Panorama nye utearealer

Aktivitetsskolen Nordvoll følger forskrift fastsatt av byråden for barn og utdanning. Aktivitetsskolen Nordvoll har samme satser for oppholdsbetaling som andre aktivitetsskoler i Oslo, som er fastsatt av Oslo Bystyre. Formålet med Aktivitetsskolen er å gi barn et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid og på heldagsåpent. 

Skolen har som mål å tilrettelegge for et selvstendig og meningsfylt liv. Aktivitetsskolen ønsker å videreføre de samme tanker og regler som skolen praktiserer til enhver tid. Vi legger stor vekt på trygghet og trivsel.

For å skape trygghet for elevene har vi organisert Aktivitetsskolen som en del av skolen og Aktivitetsskolen er i skolens lokaler. De ansatte som jobber på Aktivitetsskolen er de samme som jobber i skolen. Dette skaper fellesskap, gode rutiner, felles miljøregler og felles dagsrytme. Vi opplever at dette skaper en helhet i hverdagen for elever og personalet. Tilbudet i Aktivitetsskolen fremstår derfor som en heldagsskole.

Elevene på AKS går også sammen i skoletiden. 

Aktivitetsskole opphører etter 7. trinn. Nordvoll skole kan tilby bydelene kjøp av avlastningsplasser i Aktivitetsskolen under forutsetning av at eleven er hjemmeboende og at eleven ikke har atferd som gjør det nødvendig med bruk av tvang.

Salg av plasser til bydelene gjennomføres så langt skolen har kapasitet til dette og ut fra om eleven passer inn i eksisterende AKS grupper. Avlastningstilbud til elever fra 8. til 13. trinn følger det samme tilbud, ordning og organisering som Aktivitetsskolen ved Nordvoll. Se "avlastningsplasser i AKS" i Aktivitetsskole-fanen ovenfor. 

AKS-figurer-blå