Hovedseksjon

Vår pedagogiske plattform

Vårt utgangspunkt for opplæringen er:

”Egenskaper hos eleven skal være førende for valg av mål og metoder”.

Vi jobber etter følgende opplæringsprinsipper:

 • All tilrettelegging, og bruk av hjelpemidler og metoder skal begrunnes ut i fra elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov
 • Opplæringen skal gi eleven funksjonelle ferdigheter på alle arenaer
 • Individuelt tilpasset tilrettelegging for at eleven skal ha systemer/hjelpemidler som gir nødvendig, tilstrekkelig og begripelig informasjon, og som gir eleven mulighet til å utrykke seg og påvirke omgivelsene
 • Alt arbeid med elevene er basert på kartlegging og evaluering og alle mål skal settes i et langsiktig og helhetlig perspektiv

Vi benytter anerkjente opplæringsstrategier, metoder og materiell, spesielt utviklet for personer med ASD. Strategiene og metodene bygger både på kunnskap om utviklingspsykologi, kognitive teorier og anvendt atferdsanalyse.

Syn på læring

 • Vårt utgangspunkt er at alle mennesker lærer ved å mestre. Vår oppgave vil derfor være å tilrettelegge for mestring. Det innebærer å gi tilstrekkelig hjelp og systematisk avtrappe hjelpebetingelser i takt med elevens progresjon.
 • Læring er en prosess som pågår kontinuerlig, hele døgnet og i alle miljøer.
 • Optimale opplæringsbetingelser forutsetter derfor samarbeid mellom elevens ulike arenaer.

Nordvolls verdier

Omsorg – vi er opptatt av hele mennesket og dets individuelle behov. Vi viser respekt og empati.

Kompetanse – som uttrykkes ved faglig kunnskap, og hvordan denne settes ut i praksis, utvikles og utveksles.

Kreativitet – viser vi ved å tenke nytt, se muligheter og være nyskapende. Vi vektlegger også de estetiske sider.

Helhet – vi tilstreber god og hyppig kommunikasjon mellom alle arenaer. Vi prøver å ha en rød tråd i opplæringen, tenke generalisering og funksjonalitet med utgangspunkt i hele eleven.

Overordnede miljøregler

 • Ta eleven i å gjøre noe riktig; ros/ belønn positiv atferd
 • Si hva eleven skal gjøre; ikke fokuser på det han/ hun ikke skal gjøre
 • Ikke snakk over hodet på eleven
 • Vær tydelig og konkret overfor eleven. Dersom eleven bruker bilder, tegn eller annet: Støtt din tale med tilsvarende
 • Vær lojal overfor elevens systemer og vedtatte tiltak
 • Tilrettelegg for mestring. Gi eleven tilstrekkelig med tid.