Hovedseksjon

Individuell opplæringsplan (IOP)

Forskjellige skoleelementer

En IOP er en opplæringsplan, spesielt utarbeidet for den enkelte elev. En IOP skal inneholde hvilke kompetansemål/opplæringsmål eleven skal arbeide etter, i hvilket omfang eleven skal arbeide med oppsatte mål, og hvordan eleven skal arbeide for å nå disse.

En IOP fungerer som et dynamisk arbeidsverktøy for alle lærerne som er involvert i opplæringen av eleven, og justeres etterhvert som elevens mål, arbeidsmetode eller organisering endres. 

For alle elever ved Nordvoll skole, danner IOP utgangspunktet for opplæringen gjennom hele skoledagen.

Opplæringsmål

"Elever som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning" (jf. Opplæringsloven § 5-1).

Alle elever ved Nordvoll skole har rett til spesialundervisning i form av et helhetlig spesialpedagogisk tilbud. Denne retten innebærer bant annet at eleven skal arbeide etter individuelle opplæringsmål som er beskrevet i IOP.

Elevens individuelle opplæringsmål/opplæringsområder er vurdert i sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (jf. Opplæringsloven 5-3), som har tatt utgangspunkt i Kunnskapsløftet, enten fra den generelle delen, eller fra de enkelte fagplaner.

I sakkyndig vurdering, anbefales også hvordan opplæringen på best mulig måte kan ivareta eleven i forhold til omfang av opplæringen, organiseringen av denne og hvordan eleven kan nå kompetansemål/arbeide innfor opplæringsområdene.

PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste.

PPT er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6. 

"(…)PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det (…)" (jf.Oppl.loven §5-6).

PPT bistår skoler med råd og veiledning i forhold til barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon. PPT gir også systemrettet støtte, i form av råd og veiledning om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og gir bistand i form av kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Nordvoll skole har jevnlig samarbeid med PPT gjennom månedlige ressursteam hvor forskjellige problemstillinger drøftes. PPT deltar også på tverrfaglige møter, hvor blant annet elevens opplæringstilbud vurderes i samarbeid med foresatte og eventuelle andre instanser.

Nordvolls prioriterte opplæringsområder

Kunnskapsløftet ligger til grunn for alle elevers undervisning. I tillegg vektlegger legger Nordvoll individuelle mål innen følgende prioriterte opplæringsområder:

  • Kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Selvhjelp
  • Fritidsaktiviteter (grunnskolen)
  • Arbeidsforberedende aktiviteter (vgs)

Mer om våre prioriterte opplæringsområder