Hovedseksjon

Prioriterte opplæringsområder

Gutt og jente, med skoleelementer
  • Kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Selvhjelpsferdigheter
  • Egenaktiviteter/fritidsaktiviteter (barne-og ungdomstrinn)
  • Arbeidsforberedende trening (ungdomstrinn og vg)
  • Andre mål som er viktige for elevens livskvalitet

Sosial kompetanse

Med sosial kompetanse mener vi ferdigheter i å omgås andre på en sosialt akseptabel måte i gjensidig påvirkning og respekt. Målet er å fremme elevens handlings- og samhandlingspotensiale. De fleste arenaer og aktiviteter bør tilrettelegges for sosialt samspill og inkludering.

Vi er opptatt av at elevene skal oppleve sosiale aktiviteter som positivt og hyggelig. Det skal være noe de kan mestre og gleder seg til. Det er derfor viktig at forventninger og krav er i forhold til det de kan mestre og makte.

Vi har funnet det hensiktsmessig at mål for sosial kompetanse settes innenfor tre kategorier: samvær (gjøre sine ting i samme rom som andre), felles opplevelser (oppleve det samme som andre, være publikum) og sosialt samspill (samhandle med andre, ta og vente på tur).

Eksempler på opplæringsmål: Ta og svare på initiativ til kontakt/samhandling, opprettholde og avslutte kontakt, regulere nærhet/avstand, hilse og ta farvel, vanlige høflighetsferdigheter, etablere ferdigheter som erstatter sosialt eksluderende eller skadelig atferd. Jobbe i samme rom som andre, delta i grupper, turtaking, dele.

Andre mål som er viktige for elevens livskvalitet

Aktiviteter som eleven er med på uten at man forventer utvikling av nye, målbare ferdigheter. Dette kan være ferdigheter som eleven trenger for å opprettholde aktiviteter eleven er spesielt interessert i, fremmer trivsel osv.

Vi stiller ikke krav til spesifisering av mestringskriterium eller prestasjonsnivå for slike mål. Derimot stilles kvalitetskrav til opplæringsmateriell/opplegg og gjennomføring.

Systematisk og visuelt støttet arbeid med selvforståelse, diagnoseinnsikt, forberedelse av pubertet og regulering av følelsesuttrykk er aktuelle mål for å fremme livskvalitet.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er overordnet, og en del av, all annen opplæring. Vi er opptatt av å fremme funksjonelle kommunikasjonsferdigheter som er anvendelige på alle elevens arenaer. Trening av kommunikasjonsferdigheter skal ta utgangspunkt i funksjonelle sammenhenger og hele miljøet skal brukes som treningsarena! Funksjon er overordnet form.

Eksempler på kommunikasjonsformer er tale, tegn, bilder (piktogram, fotos, WLS, PCS m.m.) ordbilde/tekst, objekter, talemaskin, rolltalk, talebrytere osv.

Eksempel på funksjon kan være å formidle behov og interesser, foreta valg og avvise ubehag, kommentere og samtale, forstå informasjon formidlet av andre m.m.

Selvhjelp

Med selvhjelp mener vi ferdigheter som gjør eleven minst mulig avhengig av hjelp og tilsyn i dagliglivets gjøremål. Målet er å fremme mest mulig selvstendig bo-, arbeids- og livssituasjon.

Eksempler på aktuelle opplæringsmål: Toalettferdigheter, personlig hygiene, av/påkledning, spiseferdigheter og bordskikk, matlaging, av/pådekking, bruk av offentlig kommunikasjon, rydding, renhold og funksjonell systemforståelse (dagsplaner, arbeidsplaner, huskeliste, kalender)

Fritid og arbeid

Grunnskolen: egen/fritidsaktiviteter som skal lette familiesituasjonen ved at eleven lærer seg å gjennomføre adekvate aktiviteter som krever lite voksenoppfølging.

Aktivitetene tilpasses elevens interesser og styrker. Noen av ferdighetene vil kunne ha nytteverdi mtp senere arbeidsferdigheter og bli erstattet av slike mål i ungdomsskole og vg.

Eks: pusle, bygge, data/tv-spill, tegne, fargelegge, strikke, hekle, matche, sortere, tre i perler, legge mosaikk.

Videregående: opplæringsmål som forbereder et framtidig arbeidsliv tilpasset elevens funksjonsnivå og interesser.

Siste år på vg skal opplæringen være direkte knyttet til framtidig arbeids/dagtilbud og om mulig skje delvis der.

Eks: sortering, pakking, montering, vedarbeid, trykking, kontorarbeid (stifte, makulere, klippe/skjære, legge i konvolutt/esker, kopiere), rengjøring, kantine, igangsetting av elevbedrifter.

Vi etterstreber å samarbeide med arbeidsplasser i nærområdet og byens dagsentre for hospitering/arbeidslivspraksis.