Hovedseksjon

13-årig skoleløp

Nordvoll skole banner

Nordvoll skole har tilbud både til elever på 1.-10. trinn og til elever på videregående skoles område.

Grunnskolen

Elevene som blir tatt inn organiseres i aldersblandede grupper. Vanligvis kan det være et aldersspenn på 3-4 år i en gruppe/klasse. Skolen vektlegger en god sammensetning av elevgruppene som et viktig kriterium for å skape en god læringssituasjon for hver enkelt elev.

Elevenes individuelle behov og opplæringsområder tillegges stor vekt når de skal settes sammen i grupper. Alle elever får en individuell tilpasset opplæring ut fra sin sakkyndige vurdering.

Videregående

Elever har rett til tre års videregående opplæring. Dersom det foreligger et særskilt behov kan elever få inntil to ekstra år i videregående skole.

Elevene som blir tatt inn organiseres i aldersblandede grupper. Vanligvis kan det være et aldersspenn på 3-4 år i en gruppe/klasse. Skolen vektlegger en god sammensetning av elevgruppene som et viktig kriterium for å skape en god læringssituasjon for hver enkelt elev. Elevenes individuelle behov og opplæringsmål tillegges stor vekt når de skal settes sammen i grupper.

Alle elever får en individuell tilpasset opplæring ut fra sin sakkyndige vurdering. For elever i videregående opplæring vektlegges særlig selvstendighetstrening og vi har fokus på arbeidstrening for elever som har dette som mål i sin individuelle opplæringsplan.

Autisme

Autisme er en genetisk betinget, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som varer livet ut. Autisme kjennetegnes ved:

  • Kvalitative avvik i verbal og nonverbal kommunikasjon og i gjensidig sosialt samspill
  • Begrenset, stereotypt og repetitivt repertoar av interesser og atferd

Dette medfører forståelsesvansker.

Mer informasjon: Autismeforeningen i Norge

Søknad og frister

Søknadsfrist grunnskolen: 1.desember. Søknadsskjema og nærmere informasjon,

klikk HER.

Søknadsfrist videregående skole: 1.februar, søknadskjema og nærmere informasjon klikk HER.

Ved behov for permisjon fra opplæringen benyttes søknadsskjema klikk HER